Home Муштеријата пред се Муштеријата пред се. Втора критика