Home Муштеријата пред се Муштеријата пред се. Прва критика